Chính tả (Tập chép): Hai anh em


Lời giải chi tiết1. Tập chép: Hai anh em ( từ Đêm hôm ấy … đến của anh.)       Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của...