Chính tả – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau. Biết rằng:(1) chứa tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh.(2) chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh.(3) chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc...