Chính tả – Tuần 12 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1


1. Điền ng hoặc ngh .......ười cha, con........é,  suy........ĩ,.........on miệng2. Điền vào chỗ trống:a) tr hoặc ch:con.......ai, cái........ai,.......ồng cây,.........ồng bátb  at hoặc ac:bãi c....., c..... con, lười nh...., nhút nh......TRẢ LỜI:1. Điền ng hoặc ngh:người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng2....
1. Điền iê, yê hoặc ya vào chỗ trống trong đoạn văn sau:Đêm đã khu........Bốn bề.......n tĩnh. Ve đã lặng.......n vì mỏi mệt và gió cũng thôi trò chu.....n cùng cây. Nhưng từgian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t......ng võng...