Chính tả – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống:- (Trăng) Mồng một...ưỡi trai,   Mồng hai ….á....úa.- Đêm tháng....ăm chưa....ằm đã sáng  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:- Kiến cánh...
(1) Viết tên vật trong mỗi tranh:a) Có chữ l hoặc chữ n 1.......................................            2.......................................                3.......................................4.......................................b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã 1.......................................2......................................3.......................................4.......................................(2) Chọn chữ trong ngoặc đdn điền vào chỗ trống:TRẢ LỜI:(1) Viết tên các vật trong tranh:a) Có chữ l...