Chính tả – Tuần 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.b) Làng có nhiều tiến sĩ...