Chính tả – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điển vào cột B:ABa) Chỉ các loài vật:- Có tiếng bắt đầu bằng ch- Có tiếng bắt đầu bằng tr M: chào mào, trâub) Chỉ vật hay việc:- Có tiếng...
1. Điền vào chỗ trống:a) tr hoặc chđánh...ống,...ống gậy,...èo bẻo, leo...èo, quyển...uyện, câu...uyện.b) uốt hoặc uốcuống th..., trắng m..., b... miệng, chải ch..., ch... lỗi.(2) Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi viết vào chỗ trống:TiếngCâua)...