Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


Điền vào chỗ trống:a) r hoặc dLời ve kim....a diết         Khâu những đường rạo ….ựcXe sợi chỉ âm thanh        Vào nền mây trong xanh.b) ưt hoặc ưcMới vừa nắng quái         Cây cối trong vườnSân hãy r….. vàng          Rủ nhau th..’......
(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:a) -…….. thưởng, ……rác, ……. núi(giải, dải, rải)-……….mạch, để………, tranh………..(giành, dành, rành)b) -…….. khoẻ,……… mẻ(sứt, sức)- cắt ………, đạo…….(đứt, đức)- ……... nở, ……. nẻ(nứt, nức)(2) Viết các tiếng:a) Bắt đầu bằng...