Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2


Chọn 1 trong 2 bài tập:1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:- Đông ….ao thì nắng, vắng ….ao thì mưa.- Con công hay múaNó múa làm ….ao?Nó rụt cổ vàoNó....oè cánh ra.         - Con cò mà đi ăn đêmĐậu...
(1) Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống:a) - (sen, xen):     hoa ………, …… kẽ- (sưa xưa):          ngày……., ……. say- (sử, xử):             cư ……., lịch ……..b) - (kín, kiến):     con……., ………. mít- (chín, chiến):     ...