Chính tả – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. a) Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần:      Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân...