Chính tả – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. Gạch dưới các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây:Anh hùng Núp tại Cu-baNăm 1964, Anh hùng Núp tới thăm đất nước Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô. Người Anh hùng Tây Nguyên...