Chính tả – Tuần 9 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1


1. a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l hay n. Hãy viết vào ô trống những từ ngữ có các tiếng đó:M: la hét/ nết nala.............lẻ.............na.............nẻ.............lo.............lở.............no.............nở.............b) Mỗi cột trong...