Chủ đề 3: Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song


Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời.Đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp ta đã biết cũng áp dụng với đoạn mạch gồm 2 điện trở...
Đề bàiHãy tìm hiểu. làm thí nghiệm kiểm chứng và trả lời câu hỏi.- Em hãy mắc mạch điện theo sơ đồ H3.3a, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi, R1 và R2 có giá trị...
Đề bàiHãy tìm hiểu và trả lời:Đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song ta đã biết cũng áp dụng được với đoạn mạch gồm hai điện...
Đề bàiHãy tìm hiểu, làm thí nghiệm kiểm chứng và trả lời câu hỏi.- Em hãy mắc mạch điện theo sơ đồ hình H3.5a, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi R1 và R2 có giá...
Đề bàiNgười ta có một số bóng đèn LED đỏ giống nhau (hình H3.6). Hình H3.7 là kí hiệu đèn LED trong các sơ đồ mạch điện. Cho rằng mỗi đèn LED đỏ sáng bình thường khi hiệu điện thế...
Đề bàiTrong một căn phòng, người ta lắp đặt một bóng đèn Đ và một quạt Q song song với nhau và nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V. Mỗi thiết bị có một công tắc...
Đề bàiMột đèn LED vàng được mắc nối tiếp với một điện trở R và nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V.- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện.- Để đèn LED sáng bình thường (hiệu điện...
Đề bàiNêu đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp.Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp....
Đề bàiNêu đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song.Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song....
Đề bàiHiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trong một đoạn mạch có giá trị khác nhau khi đoạn mạch gồm:A. các điện trở có giá trị giống nhau mắc nối tiếp.B. các điện trở có giá trị...
Đề bàiCường độ dòng điện qua mỗi điện trở trong một đoạn mạch có giá trị khác nhau khi đoạn mạch gồm:A. các điện trở có giá trị khác nhau mắc nối tiếp.B. các điện trở có giá trị giống...
Đề bàiMột đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2. Biết điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ = 0,5R1. Kết luận nào sau đây về giá trị của R2 và cách mắc hai điện trở là...
Đề bàiHai điện trở \({R_1} = 4\Omega,\,\,{R_2} = 6\Omega \) mắc nối tiếp nhau rồi nối vào nguồn điện có hiệu điện thế \(U = 12V\). Tìm điện trở tương đương của các điện trở, cường độ dòng điện chạy...
Đề bàiHai điện trở \({R_1} = 2\Omega,\,\,{R_2} = 6\Omega \) mắc nối tiếp nhau rồi nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là U1 = 9V. Tìm U.Lời giải...
Đề bàiHai điện trở \({R_1} = 4\Omega,\,\,{R_2} = 6\Omega \) mắc song song nhau rồi nối vào nguồn điện có hiệu điện thế \(U = 12V\). Tìm điện trở tương đương của các điện trở, hiệu điện thế hai đầu...
Đề bàiHai điện trở \({R_1} = 3\Omega,\,\,{R_2} = 6\Omega \) mắc song song nhau rồi nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Cho biết cường độ dòng điện qua R2 là 0,5A. Tìm cường độ dòng điện I...
Đề bàiCho điện trở \({R_1} = 4\Omega \). Để tạo ra một đoạn mạch có điện trở tương đương Rtđ, phải mắc thêm một điện trở R2 có giá trị là bao nhiêu, song song hay nối tiếp với R1?...
Đề bàiCó hai đèn LED vàng giống nhau và một nguồn điện có hiệu điện thế U = 12V. Để hai đèn sáng bình thường (hiệu điện thế của mỗi đèn là 3V và cường độ dòng điện qua mỗi...
Đề bàiMột đèn trang trí gồm 100 bóng đèn nhỏ giống nhau mắc nối tiếp và nối với một nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V. Do một bóng đèn bị hỏng nên dòng điện không đi qua...