Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939 và lần thứ 8 (5 – 1941) như thế nào ?


  Đề bàiChủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và lần thứ 8 (5/1941) như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104, 108, 109 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Hội nghị...

  Đề bài

  Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939 và lần thứ 8 (5/1941) như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtChủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 - 1939 và lần thứ 8 (5 - 1941) như thế nào ?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104, 108, 109 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939.

  – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì, xác định:

  + Nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt: đánh đổ đế quốc và tay saigiải phóng các dân tộc ở Đông Dươnglàm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

  + Khẩu hiệu:

      ● Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, tịch thu ruộng đất của thực dân đế quốc và địa chủ, phản bội quyền lợi dân tộc, chông tô cao, lãi nặng.

      ● Thay khẩu hiệu thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh bằng khẩu hiệu lập Chính phủ dân chủ cộng hòa.

  + Phương pháp đấu tranh: chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đánh đổ chính quyền của đế quốc và tay sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật.

  + Mặt trận: thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương.

  2. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (5/1941)

  – Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. Hội nghị xác định:

  + Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt: khẳng định là giải phóng dân tộc.

  + Khẩu hiệu: tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng.

  + Sau khi đánh đuổi Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  + Mặt trận: Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương. Thay tên các Hội phản đế thành hội Cứu quốc, giúp đỡ việc lập Mặt trận ở Lào, Campuchia.

  + Hình thái khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

   + Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang:  là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân.

  Chú ý:

  Liệt kê chủ trương của Đảng tại hai Hội nghị này thông qua các tiêu chí cụ thể như:

  – Nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trước mắt.

  – Khẩu hiệu.

  – Mặt trận.

  – Hình thức, phương pháp đấu tranh,…

  Bài tập cùng chuyên mục