Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác


Đề bài1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:a) 7cm, 10cm và 13cm.b) 20dm, 30dm và 40dm.c) 8cm, 12cm và 7cm.Mẫu: Chu vi hình tam giác là:7 + 10 + 13 = 30 (cm)Đáp số:...