Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)


I. Dùng từ không đúng nghĩa:1. Chỉ ra lỗi dùng từ trong những câu sau:a. yếu điểmb. đề bạtc. chứng thực.2. Thay thế từ sai bằng từ khác:a. Yếu điểm thay bằng điểm yếu.b. Đề bạt thay bằng từ bầu.c....
Lời giải chi tiếtI. DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA1. Chỉ ra những lỗi dùng từ trong những câu sau.a) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.b) Trong...