Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)


I. Câu thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ:   Chỉ ra chỗ sai:a. Câu chỉ có trạng ngữ, không có chủ ngữ, vị ngữ.   Chữa: thêm chủ ngữ và vị ngữ.   Mỗi khi qua cầu Long Biên, tôi thấy lòng...
Lời giải chi tiếtI. CÂU THIẾU CẢ CHỦ NGỮ LẪN VỊ NGỮ1. Chỉ ra chỗ sai trong những câu dưới đây và nêu lên cách chữa:a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên.b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn...