CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI


Bài trắc nghiệm bài 2.1 trang 18  (SBT) Vật lí 11 nâng caoTrong mạch điện ở Hình 2.1 trường hợp nào số chỉ của ampe kế lớn nhất?     AđóngđóngđóngBđóngmởđóngCđóngđóngmởDmởmởmởĐáp án: ABài trắc nghiệm bài 2.2 trang 18  (SBT) Vật lí 11...
Bài trắc nghiệm bài 2.6 trang 19  (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn phương án đúng.Hai thanh kim loại có điện trở như nhau. Thanh A có chiều dài \({l_A},\) đường kính \({d_A},\) thanh B có chiều dài \({l_B} = 2{l_A}\) và...
Bài trắc nghiệm bài 2.11 trang 20  (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn câu đúng.Nếu trong mạch điện Hình 2.7, với U = const, điện trở giảm xuống thì:A. Độ giảm thế trên \({R_2}\) giảm.B. Dòng điện qua \({R_1}\) là hằng số.C....
Bài trắc nghiệm bài 2.16 trang 22  (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn phương án đúng.Trong sơ đồ Hình 2.10, cường độ dòng điện qua điện trở \(4\Omega \) là \({I_4}.\) Cường độ dòng điện qua điện trở \(12\Omega \)...
Bài 2.20 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.14. Cho biết \({R_1} = 15\Omega ;{R_2} = {R_3} = {R_4} = 10\Omega.\) Điện trở của ampe kế và của các dây nối...
Bài 2.21 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.15. Cho biết \({U_{AB}} = 30V;\) \({R_1} = {R_2} = {R_3} = {R_4} = {R_5} = 10\Omega.\) Điện trở của ampe kế không...
Bài 2.22 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.16.Cho biết \({R_1} = {R_2} = 2\Omega ;\) \({R_3} = {R_4} = {R_5} = {R_6} = 4\Omega \); điện trở các ampe kế khôn...
Bài 2.23 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.17 ( mạch cầu điện trở, gọi tắt là mạch cầu ). Chứng minh rằng nếu \({I_5} = 0\) ( mạch cầu cân bằng...
Bài 2.24 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.18. Cho biết \({R_1} = 15\Omega ;{R_2} = 30\Omega ;{R_3} = 45\Omega \) điện trở trong của ampe kế nhỏ không đáng kể...
Bài 2.25 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có dạng như Hình 2.19. Cho biết \({R_1} = {R_4} = {R_6} = 1\Omega ;{R_2} = {R_5} = 3\Omega ;\) \({R_7} = 4\Omega ;{R_3} =...
Bài 2.26 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có dạng như Hình 2.20. Cho biết \({R_1} = 2\Omega ;{R_2} = {R_4} = 6\Omega ;{R_3} = 8\Omega ;\) \({R_5} = 18\Omega ;{U_{AB}} = 6V.\)...
Bài 2.27 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.21. Cho biết \({U_{AB}} = 6V;{R_1} = {R_2} = {R_3} = {R_4} = 2\Omega ;\) \({R_5} = {R_6} = 1\Omega ;{R_7} = 4\Omega.\)Điện...
Bài 2.28 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBa điện trở \(({R_1},{R_2},{R_3}\) được mắc với nhau theo sơ đồ Hình 2.22.Khi đổi chỗ các điện trở với nhau, người ta lần lượt thu được các giá...
Bài 2.29 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.23. Nếu đặt vào hai đầu A và B hiệu điện thế \({U_{AB}} = 60V\) thì \({U_{CD}} = 15V\) và cường độ dòng điện...
Bài 2.30 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCó hai bóng đèn 120V - 60W và 120V – 45Wa, Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của mỗi bóng đèn.b, Mắc hai bóng...
Bài 2.31 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bếp điện đun hai lít nước ở nhiệt độ \({t_1} = {20^o}C.\) Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì bếp điện phải có công...
Bài 2.32 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bếp điện có hai dây điện trở \({R_1} = 10\Omega,{R_2} = 20\Omega \) được dùng để đun sôi một ấm nước. Nếu chỉ dùng dây thứ nhất...
Bài 2.33 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng bếp điện có công suất P = 600 W, hiệu suất H = 80% để đun 1,5 lít nước ở nhiệt độ \({t_1} = {20^o}C.\) Hỏi sau...
Bài 2.34 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoNgười ta dùng một ấm nhôm có khối lượng \({m_1} = 0,4\)kg để đun một lượng nước \({m_2} = 2\)kg thì sau 20 phút nước sẽ sôi. Bếp...
Bài 2.35 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTính công của dòng điện và nhiệt lượng tỏa ra trong acquy sau thời gian t = 10 s khi:a, Acquy được nạp điện với dòng điện \({I_1} =...
Bài 2.36 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột acquy có suất điện động E = 2 V, điện trở trong \(r = 1\Omega \) và có dung lượng q = 240 A.h.a, Tính điện năng...
Bài 2.37 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bếp điện có công suất tiêu thụ P=1,1 kW được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế U =120 V. Dây nối từ ổ cắm vào...
Bài 2.38 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bàn là có hiệu điện thế và công suất định mức 220 V – 1,1 kW.a, Tính điện trở \({R_0}\) và cường độ định mức \({I_0}\) của...
Bài 2.39 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột máy phát điện cung cấp điện cho một động cơ. Suất điện động và điện trở của máy làE = 25 V, \(r = 1\Omega.\) Dòng điện...
Bài 2.40 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao Cho sơ đồ có mạch điện như Hình 2.25. Cho biết: \({\rm E} = 6V;r = 0,5\Omega ;{R_1} = {R_2} = 2\Omega ;\) \({R_3} = {R_5} = 4\Omega...
Bài 2.41 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai điện trở \({R_1} = {R_2} = 1200\Omega\) được mắc nối tiếp vào một nguồn điện có suất điện động E = 180 V, điện trở trong không...
Bài 2.42 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.27. Cho biết \(E = 48V;r = 0;{R_1} = 2\Omega ;{R_2} = 8\Omega ;\) \({R_3} = 6\Omega ;{R_4} = 16\Omega.\)a,...
Bài 2.43 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.28, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 6,6 V, điện trở trong \(r = 0,12\Omega \); bóng đèn \({Đ_1}\) loại 6V...
Bài 2.44 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở \({R_1} = 2\Omega\) và \({R_2} = 8\Omega,\) khi đó công suất điện tiêu...
Bài 2.45 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHãy xác định suất điện động \(\xi \) và điện trở trong r của một acquy, biết rằng nếu nó phát dòng điện có cường độ \({I_1} =...
Bài 2.46 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột nguồn điện có suất điện động \(\xi = 6 V\), điện trở trong \(r = 2\Omega,\) mạch ngoài có điện trở R.a, Tính R để công suất...
Bài 2.47 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai nguồn có suất điện động như nhau \({\xi_1} = {\xi_2} = \xi,\) các điện trở trong \({r_1}\) và \({r_2}\) có giá trị khác nhau. Biết công suất...
Bài 2.48 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBiết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ \({R_1} = 3\Omega \) đến \({R_2} = 10,5\Omega \) thì hiệu suất của nguồn tăng...
Bài 2.49 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.29. Cho biết \(\xi= 12V;r = 1,1\Omega ;{R_1} = 0,1\Omega.\)a, Muốn cho công suất điện tiêu thụ ở mạch ngoài lớn...
Bài 2.50 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.30. Cho biết \(\xi = 15V;r = 1\Omega ;{R_1} = 2\Omega.\) Biết công suất điện tiêu thụ trên R lớn...
Bài 2.51 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bộ nguồn điện có suất điện động \(\xi\) = 18 V, điện trở trong \(r = 6\Omega \) mắc với mạch ngoài gồm bốn bóng đèn loại 6V...
Bài 2.52 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bộ nguồn điện có suất điện động \(\xi\) = 24 V, điện trở trong \(r = 6\Omega \) dùng để thắp sáng các bóng đèn loại 6V...
Bài 2.56 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột mạch điện gồm nguồn điện \({{\xi}_1} = 18V,\) điện trở trong \({r_1} = 1\Omega,\) nguồn điện \({\xi_2},\) điện trở trong \({r_2}\) và điện trở ngoài \(R =...
Bài 2.57 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bộ acquy có suất điện động \(\xi\) = 6 V, điện trở trong \(r = 0,6\Omega \) được nạp điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế U...
Bài 2.58 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.31. Cho biết \({\xi_1} = 2,4V;{r_1} = 0,1\Omega ;{\xi_2} = 3V;\) \({r_2} = 0,2\Omega ;{R_1} = 3,5\Omega ;{R_2} = {R_3} =...
Bài 2.59 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho ba nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2V, điện trở trong \(1\Omega \) và một tụ điện C có điện dung \(3\mu F\)...
Bài 2.60 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.33. Các nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là \({\xi_1},{r_1}\) và \({\xi_2},{r_2}\left( {{\xi_1} > {\xi_2}}...
Bài 2.61 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.34. Cho biết \({\xi_1} = 2V;{r_1} = 0,1\Omega ;{\xi_2} = 1,5V;\) \({r_2} = 0,1\Omega ;R = 0,2\Omega.\) Điện trở của...
Bài 2.62 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.35. Cho biết \({\xi_1} = 18V;{r_1} = 4\Omega ;{\xi_2} = 10,8V;\) \({r_2} = 2,4\Omega ;{R_1} = 1\Omega ;{R_2} = 3\Omega...
Bài 2.63 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoHai nguồn điện \({\xi_1}\) và \({\xi_2}\) được mắc vào mạch có sơ đồ như Hình 2.36. Cho biết \({\xi_1} = 12V;{r_1} = 1\Omega \); AB là một thanh điện trở...
Bài 2.64 trang 32 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện như Hình 2.37. Cho biết \({\xi_1} = 1,9V;{\xi_2} = 1,7V;{\xi_3} = 1,6V;\) \({r_1} = 0,3\Omega ;{r_2} = {r_3} = 0,1\Omega.\) Ampe kế A chỉ số...
Bài 2.65 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.38. Cho biết \({\xi_1} = {\xi_2};{R_1} = 3\Omega ;{R_2} = 6\Omega ;\) \({r_2} = 0,4\Omega.\) Hiệu điện thế giữa hai...
Bài 2.66 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho mạch điện có sơ đồ như Hình 2.39 và biết \({R_1} = {R_2} = {R_3} = {R_4} = 2\Omega ;{\xi_1} = 1,5V.\)Cần phải mắc vào AB một...
Bài 2.67 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột bộ nguồn gồm các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động \(\xi\) = 2 V, điện trở trong \(r = 6\Omega \) cung cấp...
Bài 2.68 trang 33 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTrong tường một tòa nhà có đặt ngầm một cáp điện, trong đó có ba dây dẫn giống nhau và chỉ lộ đầu dây ở các vị trí...
Bài 2.69 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho các dụng cụ sau:-          Một hộp đen kín có hai cực, bên trong có một đèn sợi đốt.-          Một hộp giống hộp trên, bên trong có một...
Bài 2.70 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng cao Một dây đèn trang trí gồm các bóng đèn cùng loại 12 V mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V. Các đèn đang sáng bình thường,...
Bài 2.71 trang 34 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho các dụng cụ sau:-          Một đèn 220V – 15 W.-          Một đèn 220V – 100W.-          Một khóa K (đóng ngắt điện đơn).-          Dây nối.Hãy mắc một mạch...