CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ


Một chất phóng xạ rađôn \(\left( {{}^{222}Rn} \right)\) có khối lượng ban đầu \({m_0} = 1\,\,mg.\) Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75 %. Tính chu kì bán ra T của Rn và độ phóng xạ...
Chất phóng xạ \({}_{84}^{210}Po\) phát ra tia phóng xạ \(\alpha \) và biến đổi thành chì \({}_{82}^{206}Pb\). Biết chu kì bán ra của pôlôni là 138 ngày.a) Ban đầu có 1 g chất phóng xạ pôlôni. Hỏi sau bao lâu...
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hạt nhân đồng vị?A. Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số A B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số A  nhưng khác...
Điều này sau đây là sai khi nói về tia \(\alpha \)?A. Tia \(\alpha \) thực chất là chùm hạt nhân nguyên tử heli \(\left( {{}_2^4He} \right)\)B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia \(\alpha \)...
Điều nào sau đây là sai khi nói về tia \({\beta ^ - }\)?A. Hạt \({\beta ^ - }\) thực chất là electronB. Trong điện trường, tia \({\beta ^ - }\) bị lệch về  phía bản dương của tụ điện...
Điều nào sau đây là sai khi nói về tia \({\beta ^ + }\)?A. Hạt \({\beta ^ + }\) có cùng khối lượng với electron nhưng mang một điện tích nguyên tố dươngB. Tia \({\beta ^ + }\)có tầm bay...
Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (Với \({m_0}\) là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm...
Phát  biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?A. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhânB. Phản ứng hạt nhân là tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm...
Kết quả nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn động lượng hoặc định luật bảo toàn năng lượng?A. \({P_A} + {P_B} = {P_C} + {P_D}\)B. \({m_A}{c^2} + {{\rm{W}}_{đA}} + {m_B}{c^2} + {{\rm{W}}_{đB}} = {m_C}{c^2} +...
Chọn câu đúngĐơn vị khối lượng nguyên tử làA. khối lượng của hạt nhân nguyên tử hiđroB. khối lượng của một nguyên tử hiđroC. khối lượng bằng \({1 \over {16}}\) lần khối lượng của đồng vị \({}_8^{16}O\) của nguyên tố ...
Chọn câu đúngCho các tia \(\alpha,\beta \) và \(\gamma \) qua khoảng giữa hai lần bản cực của một tụ điện thìA. tia \(\alpha \) bị lệch nhiều hơn cả, sau đến là tia \(\beta \) và tia \(\gamma \)B....
Chọn câu đúngTrong điện trường của cùng một tụ điệnA. tia \(\alpha \) bị lệch nhiều hơn tia \(\beta \), vì hạt \(\alpha \) mang hai điện tích nguyên tố, hạt \(\beta \) chỉ mang một điện tích nguyên tốB....
Chọn câu đúngChu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để A. quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầuB. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khácC....
Trong phản ứng                        \(x + {}_9^{19}F \to {}_8^{16}O + {}_2^4He\)Thì x làA. Hạt \(\alpha \)                     B. Hạt \(\beta \)                       C. Nơtron                    D. PrôtônGiảiChọn đáp án D
Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 8 năm, có khối lượng ban đầu là 1 kg. Sau 4 năm, khối lượng chất phóng xạ chỉ cònA. \({{\sqrt 2 } \over 2} = 0,71\) kg                  B....
Đồng vị phóng xạ côban \({}_{27}^{60}Co\) phát ra tia \({\beta ^ - }\) và tia \(\gamma \). Chu kì bán rã của đồng vị này là T = 5,24 năma) Hãy cho biết thành phần cấu tạo của hạt nhân...
Có bao nhiêu hạt \({\beta ^ - }\) được giải phóng trong một giờ từ 1 micrôgam \(\left( {{{10}^{ - 6}}\,\,g} \right)\) đồng vị \({}_{11}^{24}Na\), biết rằng đồng vị đó phóng xạ \({\beta ^ - }\) với chu kì bán...
Cho phản ứng hạt nhân\(\eqalign{ & {}_5^{10}B + X \to \alpha + {}_4^8Be\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1) \cr & {}_{11}^{23}Na + p \to X + {}_{10}^{20}Ne\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2) \cr & {}_{17}^{37}Cl + X \to n + {}_{18}^{37}{\rm{Ar}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(3) \cr} \)a) Hãy viết đầy đủ các phản ứng...
a) Hãy cho biết thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử pôlôni \({}_{84}^{210}Po.\)b) Nguyên tử trên đây có tính phóng xạ. Nó phóng ra một hạt \(\alpha \) và biến đổi thành nguyên tố chì (Pb). Hãy chỉ...