Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) rèn luyện chính tả


Lời giải chi tiết1. Điền tr/ ch, s/ x, r/ d/ gi, l/ n vào chỗ trống.Trả lời-  Trái cây, chờ đợi, chuyển chỗ, trải qua, trôi chảy, trơ trụi, nói chuyện, chương trình, chẻ tre.-  Sấp ngửa, sản xuất,...