Chương trình địa phương (phần Văn) – Ngữ văn 8 tập 2


I CHUẨN BỊ Ở NHÀCâu 1: Các văn bản nhật dụng ở lớp 8 đề cập đến những vấn đề:- Môi trường: Thông tin về trái đất năm 2000- Dân số: Bài toán dân số- Bài trừ tệ nạn thuốc...