CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ


Bài trắc nghiệm bài 5.1 trang 57  Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBiểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe (Wb)?A. \({B \over {\pi {R^2}}}\).           ...
Bài trắc nghiệm bài 5.5 trang 59 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoChọn phát biểu đúng.Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều nhưng biến đổi theo thời gian, các đường sức từ nằm trong mặt...
Bài trắc nghiệm bài 5.9 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoThả rơi một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ có kích thước L, l như Hình 5.10. Trong khi rơi, mặt phẳng khung dây luô...
Bài 5.12 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây hình chữ nhật MNPQ gồm 20 vòng, MN = 5 cm, MQ = 4 cm. Khung được đặt trong từ trường đều, đường sức từ...
Bài 5.13 trang 61 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây dẫn tròn gồm N vòng. Khung nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với đường sức từ. Cho khung quay xung quanh trục...
Bài 5.14 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho dòng điện thẳng cường độ I không đổi và khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ, cạnh MQ của khung sát với dòng điện (Hình 5.12). Cho khung...
Bài 5.15 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ được đặt gần dòng điện, cạnh MQ của khung song song với dòng...
Bài 5.16 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây dẫn tròn được treo bằng hai sợi dây mềm như trên Hình 5.14. Đường thẳng x’x trùng với trục của khung dây. Một nam châm thẳng đặt...
Bài 5.17 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây dẫn tròn được treo bằng hai sợi dây mềm như trên Hình 5.15. Đường thẳng x’x trùng với trục của khung dây. Khung dây được đặt...
Bài 5.18 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho một nam châm thẳng rơi theo phương thẳng đứng qua tâm O của vòng dây dẫn nằm ngang như trên Hình 5.16. Hỏi chiều của dòng điện cảm...
Bài 5.19 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây phẳng đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ \(B = {5.10^{ - 2}}T\). Mặt phẳng khung dây hợp với vecto \(\overrightarrow B \) một góc...
Bài 5.20 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây tròn, phẳng, bán kính 0,10 m gồm 50 vòng được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc...
Bài 5.21 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoTừ thông qua một khung dây biến đổi theo thời gian được diễn tả bằng đồ thị trên Hình 5.17. Khung dây có điện trở \(0,5\, \Omega\). Hãy vẽ...
Bài 5.22 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoSuất điện động cảm ứng trong một mạch điện biến đổi theo thời gian được diễn tả bằng đồ thị trên Hình 5.18. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn...
Bài 5.23 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây phẳng diện tích \(100c{m^3}\) đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây (Hình 5.19). Hai đầu A, B...
Bài 5.24 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây dẫn hình vuông cạnh a được đặt trong từ trường đều B, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh...
Bài 5.25 trang 64 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột khung dây hình vuông MNPQ cạnh a đặt trong từ trường đều, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây (Hình 5.21). Giữ đỉnh M cố...
Bài 5.26 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoỞ gần nơi sét đánh người ta thấy có cầu chì bị chảy ; đôi khi những máy đo điện nhạy cũng bị cháy. Giải thích.Giải:Dòng điện trong...
Bài 5.27 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho thanh dẫn điện MN đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x’x, y’y như trên Hình 5.23. Hai thanh ray được đặt trong từ trường đều....
Bài 5.28 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBiết rằng thanh dẫn điện MN ở Hình 5.23 nêu trong bài tập 5.27 cuối cùng sẽ chuyển động thẳng đều. Hỏi khi đó, nếu tăng điện trở...
Bài 5.29 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho biết thanh dẫn điện MN trên Hình 5.23 dài l = 15 cm chuyển động với vận tốc v = 3 m/s. Cảm ứng từ \(B =...
Bài 5.30 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho thanh dẫn điện MN dài 80 cm chuyển động tịnh tiến đều trong từ trường đều. Vecto vận tốc \(\overrightarrow v \) của thanh vuông góc với thanh....
Bài 5.31 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoThanh dẫn điện MN dài 60 cm, chuyển động trên hai thanh ray x’x, y’y đặt nằm ngang. Hai thanh ray đặt trong từ trường đều có phương thẳng...
Bài 5.32 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoThanh kim loại OA dài 0,5 m quay trong mặt phẳng hình vẽ xung quanh điểm O. Trong khi quay, thanh OA cắt các đường sức từ của một...
Bài 5.33 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho hai thanh ray dẫn điện đặt thẳng đứng, hai đầu của hai thanh ray nối với điện trở \(R = 0,5\Omega \). Hai thanh ray được đặt trong từ...
Bài 5.34 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột thanh kim loại dài 1 m trượt trên hai thanh ray đặt nằm ngang với vận tốc không đổi v=2m/s. Hai thanh ray đặt trong từ trường đều...
Bài 5.35 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoDòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ \({i_1}...
Bài 5.36 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoCho dòng điện chạy vào ống dây. Hình 5.29 biểu thị chiều dòng điện i trong ống dây ở thời điểm t = 0. Sau đó dòng điện...
Bài 5.38 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5 – t),  i tính bằng A, t tính bằng s. Ống...
Bài 5.37 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoMột ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy...
Bài 5.39 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBạn hùng đã làm một thì nghiệm như sau:-   Đặt cố định một ống dây có lõi sắt ngang nối với acquy qua khóa K đang ngắt (Hình...
Bài 5.40 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 nâng caoBạn Minh đã làm một thí nghiệm như sau:- Đặt ống dây A vào trong lòng ống dây B (Hình 5.32).- Cho dòng điện \({i_1}\) chạy qua ống...