CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU


Chọn phát biểu đúng.A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều.B. Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn lệch pha nhau.C. không...
Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó lần lượt là: \(u = {U_0}\cos 100\pi t(V)\,\,;\,i = {I_0}\cos \left( {100\pi t + {\pi  \over 6}} \right)\,(A).\) Trong nửa chu kì đầu...
Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng công thức sau đây?A. \(P = UI\)                                                    B. \(P = Z{I^2}\) C. \(P = Z{I^2}\cos \varphi \)                                      D. \(P = R{I^2}\cos \varphi.\)GiảiChọn đáp án...
Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ điện càng nhỏ.B. Nếu chỉ biết hệ số công suất của một đoạn mạch, ta không thể xác định được điện áp...
Người ta dùng các phần tử gồm: điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L để ghép nối tiếp thành các đoạn mạch khác nhau. Cho biết cảm kháng của cuộn dây là \(\omega L = 2R,\)...
Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là: \({U_L},{U_C},U.\) Biết \({U_L} = {U_C}.\sqrt 2 \) và \(U = {U_C}.\)...
Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp hai...
Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp một góc \({\pi  \over 4}\). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Câu nào sau đây đúng với đoạn...
Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng?A. Hệ số công suất của đoạn mạch...
Chọn phát biểu đúng.A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra.B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của roto.C. Dòng điện...
Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏB. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến ápC. Dùng lõi sắt gồm nhiều...
Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu sau đây?A. Tăng điện áp giữa hai đầu đường...
Chọn đáp án đúng.Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nốt tiếp, điện áp hiệu dụng trên mỗi đoạn mạch AM, MB lần lượt là \({U_1}\) và \( {U_2}.\) Cho biết \({U_1} = {U_2}.\) Giản đồ Fre-nen...
Chọn phát biểu đúng.Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa bằng cách mắc hình saoA. cường độ dòng điện trên mỗi dây luôn lệch pha \({{2\pi } \over 3}\) đối với hiệu điện thế giữa mỗi...
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức: \(u = 120\sin 100\pi t\) (u đo bằng vôn, t đo bằng giây). Hãy xác định các thời điểm mà điện áp u = 60 V và đăng tăng.Giải\(\sin...
Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của một dòng điện xoay chiều vẽ ở Hình 5.3a) Viết biểu thức cường độ tức thời của dòng điện.b) Tìm chu kì của dòng điện.Giải            a) \(i = 1,2\cos \left( {{{100\pi...
Một đèn nêon mắc với mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz. Biết đèn sáng khi điện áp hai cực không nhỏ hơn 155 V.a) Trong một giây, bao nhiêu lần...
 Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có giá trị hiệu dụng I và tần là số là f. Tính thời điểm có  i = 0, hãy tìm điện lượng qua tiết diện của mạch:a) Trong một...
Một tụ điện có điện dung \(C = 31,8\,\mu F\) khi mắc vào mạch điện thì có dòng điện cường độ \(i = 0,5\sin 100\pi t\) (A) đi qua. Tính dung kháng của tụ điện và viết biểu thức của...
Mắc cuộn dây có điện trở thuần \(R = 10\Omega \) vào mạch điện xoay chiều có điện áp \(u = 5\cos 100\pi t\) (V). Biết cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,25 A.a) Tìm...
Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng...
Cho mạch điện như Hình 5.4. Biết cuộn dây có điện trở không đáng kể và có cảm kháng \({Z_L} = R,\) tụ điện có dung kháng \({Z_C} = 0,5R.\) Nếu khóa K đóng ở a thì cường độ dòng...
Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử trên lần lượt là \({U_R} = 120V;{U_L} = 50V;{U_C} = 100V.\) a) Tính...
Một đoạn mạch vẽ ở Hình 5.5. Biết điện trở \(R = 60\Omega \), cuộn dây có độ tự cảm L = 382 mH, tụ điện có điện dung \(C = 53\,\mu F\). Điện trở cuộn dây không đáng kể....
Điện áp giữa hai điểm A,B có biểu thức \(u = {U_1} + {U_0}\cos \omega t\) (trong đó \({U_1},{U_0},\omega \) là các hằng số). Ta có một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Cảm kháng...
Có hai hộp đen bề ngoài giống nhau, mỗi hộp có hai đầu ra. Trong mỗi hộp có một điện trở hoặc tụ điện. Được dùng một ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể, một nguồn điện...
Một đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần là \(30\Omega \). Biết cường độ dòng điện sớm pha \({\pi  \over 3}\) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch, cuộn dây có cảm kháng là \(70\Omega \)....
Một đoạn mạch gồm một biến trở mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức \(u = {U_0}\cos \omega t.\) a) Vẽ sơ đồ đoạn mạch điện.b) Cần phải điều chỉnh...
Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong 3 giờ là 0,15 kW.h. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là...
Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực. Các cuộn dây của phần ứng mắc nối tiếp và có số vòng tổng cộng là 240 vòng. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây và...
Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là \(32\Omega \), khi mắc vào mạch có điện áp 200 V thì sản ra công suất 43 W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9....
Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp có số vòng lần lượt là \({N_1} = 600\) vòng, \({N_2} = 120\) vòng. Điện trở các cuộn dây không đáng kể. Nối hai đầu cuộn sơ cấp...
Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở \(R = 30\Omega \). Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp.a) Vẽ sơ đồ...
Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không...