CHƯƠNG VI: SÓNG ÁNH SÁNG


Trong quang phổ liên tục, màu đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào?A. \(0,760\,\,\mu m\) đến \(0,640\,\,\mu m\)B. \(0,640\,\,\mu m\) đến \(0,580\,\,\mu m\)C. \(0,580\,\,\mu m\) đến \(0,495\,\,\mu m\)D. Một kết quả khácGiảiChọn đáp án A
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của môi trường?A. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh sáng đơn sắc là như nhauB. Chiết suất của một môi...
Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?A. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.C....
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm những vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.B. Quang phổ vạch phát xạ bao...
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ?A. Quang phổ vạch của Mặt trời mà ta thu được trên Trái đất là quang phổ vạch hấp thụ.B. Quang phổ vạch hấp thụ có...
Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch hấp thụ?A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ...
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phân tích quang phổ?A. Phân tích quang phổ là phép phân tích ánh sáng trắng thành các thành phần đơn sắc.B. Phân tích quang phổ là phương pháp vật lí...
Phát biểu nào sau đây  đúng khi nói về tia tử ngoại?A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy.B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng...
Phát biểu nào sau đây là  đúng khi nói về tia X ?A. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.B. Tia X là một loại sóng điện từ...
Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về tính chất và tác dụng của tia X ?A. Tia X  có khả năng đâm xuyênB. Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất. C....
Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ \({10^{ - 9}}\,\,m\) đến \(3,{8.10^{ - 7}}\,\,m\) thuộc loại nào trong các loại sóng nêu dưới đây?A. Tia X  B. Tia hồng ngoại C. Tia tử ngoạiD. Ánh sáng nhìn thấyGiảiChọn đáp...
Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào sau đây?A. Từ \({10^{ - 12}}\,\,m\) đến \({10^{ - 9}}\,\,m\)B. Từ \({10^{ - 9}}\,\,m\) đến \(3,{8.10^{ - 7}}\,\,m\)C. Từ \(3,{8.10^{ - 7}}\,\,m\) đến \(7,{6.10^{ - 7}}\,\,m\)D. Từ \(7,{6.10^{ - 7}}\,\,m\)...
Cơ thể con người ở nhiệt độ \({37^o}C\) phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?A. Tia X  B. Bức xạ nhìn nhìn thấy C. Tia hồng ngoạiD. Tia tử ngoạiGiảiChọn đáp án C
Chọn đáp án đúngMột bức xạ hồng ngoại có bước sóng \({6.10^{ - 3}}\,\,mm\), so với bức xạ tử ngoại bước sóng 125 mm, thì có tần số nhỏ hơnA. 50 lần                      B. 48 lần                      C. 44 lần                    ...
Chọn đáp án đúngTia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng \(0,3\,\,\mu m\), thì có tần số cao gấp  A. 120 lần                    B. \({12.10^3}\)  lần                C. 12 lần                     D. 1200 lầnGiảiChọn đáp...
Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?A. Cùng bản chất là sóng điện từ.  B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại và...
Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia X  và tia tử ngoại?A. Tia X có bước sóng dài hơn so với tia tử ngoại.  B. Cùng bản chất là sóng điện từ.  C. Đều tác dụng lên...
Để quan sát sự tán sắc của ánh sáng, người ta bố trí thí nghiệm như ở hình 6.1. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp vào cạnh của một lăng kính (có góc chiết quang \(A = {8^o}\)...
Trong một thí nghiệm Y-âng (Hình 6.2), a = 2 mm; D = 1 m.a) Dùng bức xạ đơn sác có bước sóng \({\lambda _1}\) chiếu vào khe hẹp F, người ta đo được khoảng vân giao thoa trên màn...
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe \({S_1}\) và \({S_2}\) được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan...
Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng SI, vào một bể đựng nước với độ sâu 1 m với góc tới \({60^o}.\) Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với...
Một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự f = 50 cm được cắt ra làm hai phần bằng nhau theo mặt phẳng qua trục chính và vuông góc với tiết diện thấu kính. Một nguồn sáng điểm S...
Để xác định được độ lớn của một góc rất tù \(\alpha \) (gần bằng \({180^0}\) ) của một lăng kính, người ta bố trí sơ đồ giao thoa như Hình 6.4. Bức xạ đơn sắc có bước sóng \({\lambda...
Cho hệ hai gương phẳng \({G_1},{G_2}\) (Hình 6.5) hợp với nhau một góc \(\alpha \), gần bằng \({180^0}\) và một nguồn sáng điểm S chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt hai gương.a) Vẽ và giải thích cách vẽ hai...
Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 20’., làm bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5 có đáy gắn chung với nhau tạo thành một lưỡng lăng kính. Một khe sáng S phát ánh sáng có...
Trong thí nghiêm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng là hai bức xạ có bước sóng lần lượt là \({\lambda _1}\) và \({\lambda _2}\) cho \({\lambda _1} = 0,5\mu m\). Biết rằng vân sáng bậc 12 của bức...
Hai gương phẳng \({G_1},{G_2}\) đặt nghiêng với nhau một góc rất nhỏ \(\alpha  = {5.10^{ - 3}}\,rad\), khoảng cách từ giao tuyến I của hai gương đến nguồn S bằng \({d_1} = 1\,m\). Khoảng cách từ I đến màn quan...
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu từ đỏ đến tím.B....
Những ánh sáng nào không bị tán sắc khi đi qua lăng kính?A. I, II, III.                     B. I, II, IV.C. II, III, IV.                 ...
Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục?A. I và III.                                        B. I,...
Những ánh sáng màu nào có vùng bước sóng xác định? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự bước sóng sắp xếp từ nhỏ tới lớn.A. I, II, III.                                                     B. IV, III, II.C. I, II, IV.                                                     D. I, III,...
Cặp ánh sáng nào có bước sóng tương ứng là \(0,59\,\mu m\) và \(0,40\,\mu m\)? Chọn kết quả đúng theo thứ tự.A. III, IV.                                                        B. II, III.C. I, II.                                                            D. IV, I.GiảiChọn đáp án A
Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với các ánh sáng II, III và IV, hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất? Chọn câu trả lời đúng theo thứ tự.A. II, III.                                                        ...
Trong các công thức sau, công thức nào xác định đúng vị trí vân sáng trên màn trong hiện tượng giao thoa?A.\(x = {D \over a}2k\lambda \)                                                          B. \(x = {D \over {2a}}k\lambda \)C. \(x = {D \over a}k\lambda...
Chọn công thức đúng để tính khoảng vân.A.\(i = {D \over a}\lambda \)                                                  B. \(i = {D \over {2a}}\lambda \)C. \(i = {D \over {\lambda a}}\).                                                         D. \(i = {a \over D}\lambda \)GiảiChọn đáp án A
Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, Khoảng cách giữa hai nguồn là a, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D, x là tọa độ của một điểm trên màn so với vân sáng trung tâm. Hiệu...
Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước song ánh sáng?A. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.B. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.C. Thí nghiêm giao...
Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào?A. Vân trung tâm là vân sáng tắng, hai bên có những dải màu như cầu vồngB. Một dải màu biến thiên...