CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG


Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện?A. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi...
Chọn phát biểu đúng.Hiện tượng quang điện ngoài là.A. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó.B. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi bề mặt tấm...
Chọn phát biểu đúng.Cường độ dòng quang điện bão hòaA. tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thíchB. tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sánh sáng kích thíchC. không phụ thuộc vào cường độ chùm...
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?A. Những nguyên tử hay phân tử không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng thành phần riêng biệt, đứt...
Phát biểu nào sau đây là sai?Động năng ban đầu cực đại của các quan electronA. không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thíchB. phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thíchC. không phụ thuộc...
Trong các công thức nêu dưới đây, công thức nào là công thức Anh-xtanh?A. \(hf = A + {{mv{{_0^2}_{\max }}} \over 2}\)                                              B. \(hf = A + {{mv{{_0^2}_{\max }}} \over 4}\)C. \(hf = A - {{mv{{_0^2}_{\max }}} \over 2}\)                                              ...
Công thức nào dưới đây đúng, với \({U_h}\) là trị số điện áp nhỏ nhất làm cho dòng quang điện triệt tiêu?A. \(e{U_h} = A + {{m{v_0}_{\max }} \over 2}\)                                           B. \(e{U_h} = {{ mv_{0\max }^2} \over 4}\)C. \(e{U_h} = {{mv{{_0^2}_{\max }}}...
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn?A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.B. Trong hiện tượng quang dẫn, electron được...
Điều nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở?A. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực.B. Quang điện trở thực chất là một điện trở...
Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền sau?A. Miền hồng ngoạiB. Miền ánh sáng nhìn thấyC. Miền tử ngoạiD. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong miền tử ngoạiGiải Chọn...
Các vạch trong dãy Ban-me thuộc miền nào trong các miền sau?A. Miền hồng ngoạiB. Miền ánh sáng nhìn thấyC. Miền tử ngoạiD. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong miền tử ngoạiGiải Chọn...
Các vạch trong Pa-sen  thuộc miền nào trong các miền sau?A. Miền hồng ngoạiB. Miền ánh sáng nhìn thấyC. Miền tử ngoạiD. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong miền tử ngoạiGiải Chọn đáp...
Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng \(\lambda  = 0,59\,\mu m.\) Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị nào sau đây?A. \(2,0\,\,eV\)              B. \(2,1\,\,eV\)              C. \(2,2\,\,eV\)              D. \(2,3\,\,eV\)Giải Chọn đáp án B
Một tia X mền có bước sóng \(125\,pm\,\left( {1\,pm = {{10}^{ - 12}}m} \right)\). Năng lượng của phôtôn tương ứng có gái trị nào sau đây?A. \( \approx {10^4}\,\,eV\)                  B. \({10^3}\,\,eV\)                    C. \({10^2}\,\,eV\)             ...
Giới hạn quang điện của niken là 248 nm, thì công thoát của electron khỏi niken là?A. \(5,0\,\,eV\)              B. \(50\,\,eV\)               C. \(5,5\,\,eV\)              D. \(0,5\,\,eV\)Giải Chọn đáp án A
Một đèn phát một công suất bức xạ 10 W và bức xạ có bước sóng \(0,5\,\mu m.\) Số phôtôn do đèn phát ra trong mỗi giây làA. \(2,{5.10^{18}}\,\)               B. \(2,{5.10^{19}}\,\)               C. \(2,{5.10^{20}}\,\)               D. \(2,{5.10^{21}}\,\)Giải Chọn đáp án B
Catôt của một tế bào quang điện được làm bằng một kim loại có giới hạn quang điện là \(0,3\,\mu m;\) khi được chiếu sáng bằng bức xạ \(0,25\,\mu m\) thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electron...
Giới hạn quang điện của chất quang dẫn sêlen là  \(0,95\,\mu m\). Năng lượng phôtôn ứng với bước sóng đó tính ra eV là?A. \(0,13\,\,eV\)                        B. \(1,3\,\,eV\)              C. \(2,6\,\,eV\)                     ...
Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46 eV. Để quang trở bằng chì sunfua hoạt động được, phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giá trị nào sau đây?A. \(2,7\,\mu m\)                      B. \(0,27\,\mu m\)                    C....
Hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ (tức là ống phát tia X) là 12,5 kV, thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra làA. \({10^{ - 9}}\,\,m\)               B. \({10^{ - 10}}\,\,m\)            ...
Chiếu một bức xạ có bước sóng \(\lambda  = 0,18\,\mu m\) vào bản cực âm của một tế bào quang điện. Kim loại dùng làm catốt có giới hạn quang điện \({\lambda _0} = 0,3\,\mu m\)a) Tìm công thoát của...
Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron \({A_0} = 2,2\,eV.\) Chiếu vào catốt một bức xạ điện từ có bước sóng \(\lambda \). Muốn triệt tiêu dòng quang điện người ta phải...
Khi chiếu bức xạ có tần số \(f = 2,{538.10^{15}}\,Hz\) lên một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện thì các electron bắn ra đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm \({U_h} = 8\,V\)....
Khi chiếu bức xạ có bước sóng \({\lambda _2} = 0,405\mu m\) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta được một dòng quang điện bão hòa có cường độ I = 98 mA. Dòng có thể...
Chiếu một bức xạ có bước sóng \({\lambda _2} = 0,438\mu m\) vào catôt của tế bào quang điện.a) Tính vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron (nếu có) khi catôt là kẽm có công thoát êlectron...
Công thoát của êlectron khỏi kim loại natri là 2,48 eV. Một tế bào quang điện có catôt làm bằng natri, khi được chiếu sáng bằng một chùm bức xạ có bước sóng \(0,36\,\mu m\) thì cho một dòng quang...
Catôt của tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện \({\lambda _0} = 0,275\,\mu m.\) a) Tìm công thoát electron đối với kim loại đó.b) Một tấm làm bằng kim loại nói trên được rọi...
Khi chiếu bức xạ có bước sóng \({\lambda _1} = 0,236\,\mu m\) vào catôt của tế bào quang điện thì các quang electron đều bị giữ lại bởi hiệu điện thế hãm \({U_1} = 2,749\,\) V. Khi chiếu bức xạ...
Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng \({\lambda _1} = 0,25\,\mu m\) và \({\lambda _2} = 0,3\,\mu m\) vào một tấm kim loại, người ta xác định tốc độ ban đầu cực đại của các...
Khi chiếu bức xạ có bước sóng \(0,405\,\mu m\) vào catôt của một tế bào quang điện thì quang electron có vận tốc ban đầu cực đại là \({v_1}.\) Thay bức xạ khác có tần số \({16.10^{14}}\,Hz\) thì vận tốc...
Một bức xạ điện từ có bước sóng \(\lambda  = 0,400\,\mu m\) chiếu vào bề mặt catôt của một tế bào quang điện, tạo ra một dòng điện bão hòa có cường độ \(I\). Người ta làm triệt tiêu dòng...
Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi \(U = {2.10^4}\,V\) giữa hai cựca) Tính động năng  của electron đến catôt (bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bật ra khỏi catôt)b)...
Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô bước sóng \(\lambda \) (tính bằng micromet) có các vạch quang phổ như sau:- Vạch thứ nhất của dãy Lai-man: \({\lambda _{21}} = 0,121568\,\mu m\)- Vạch \({H_\alpha }\) của dãy Ban-me: \({\lambda _{32}}...