CHƯƠNG VIII: SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP


Chọn câu đúngSo với đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên, đồng hồ gắn với vật chuyển độngA. chạy nhanh hơn B. chạy chậm hơnC. vẫn chạy như thếD. chạy nhanh hơn hay chậm hơn tùy thuộc vào...
Chọn câu đúngMột vật đứng yên có khối lượng \({m_0}\). Khi vật chuyển động, khối lượng của nó có giá trịA. vẫn bằng \({m_0}\)B. nhỏ hơn \({m_0}\)C. lớn hơn \({m_0}\)D. nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tùy thuộc vào vận tốc...
Chọn câu đúngĐộ co độ dài của một cái thước có độ dài riêng 20 cm chuyển động với tốc độ v = 0,6c làA. 4 cm                       B. 5 cm                                   ...
Tính tốc độ của một hạt có động lượng tương đối tính gấp hai lần động lượng tính theo cơ học Niu-tơnGiải\(\eqalign{  & {{{m_0}v} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = 2{m_0}v  \cr  &  \Rightarrow \sqrt {1 -...
Sau 20 phút, đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây?Giải\(\eqalign{  & \sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}}  = \sqrt {1 - {{\left(...