CHƯƠNG X: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ


Chọn câu đúngPhôtôn có khối lượng nghỉA. nhỏ hơn khối lượng nghỉ của electronB. khác 0C. nhỏ không đáng kểD. bằng 0GiảiChọn đáp án D
Khối lượng của Mặt trời vào cỡ nào sau đây?A. \(1,{99.10^{15}}\,\,kg\)                                            B. \(1,{99.10^{25}}\,\,kg\)C. \(1,{99.10^{30}}\,\,kg\)                                           D. \(1,{99.10^{40}}\,\,kg\)GiảiChọn đáp án C
Chọn câu đúngKhoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất bằngA. 150000 km                                      B. 300000 kmC. 450000 km                                      D. 384000 kmGiảiChọn đáp án D
Chọn câu đúngTrục quay của Trái đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt trời một góc bằng A. \({15^o}27'\)                                    B. \({20^o}27'\)C. \({23^o}27'\)                   ...
Tính tốc độ lùi xa của ao Thiên Lang ở cách chúng ta 8,73 năm ánh sáng.GiảiTa có:            \(v = H.d = 1,{7.10^{ - 2}}{m \over {s.\text{năm ánh sáng}}}.8,73\) năm ánh sáng, suy ra \(v \approx 0,148\,\,m/s\)
Công suất bức xạ toàn phần của Mặt  trời là \(P = 3,{9.10^{26}}\,\,{\rm{W}}\)a) Mỗi năm khối lượng Mặt trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần khối lượng của nó?b) Biết phản ứng hạt...