CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 23


Quan sát hình sau và mô tả các giai đoạn của quá trình tiêu hoá thức ăn của trùng giày. Từ đó rút ra nhận xét về đặc điểm tiêu hoá ở động vật đơn bào. Lời giải:a) Mô tả...
Dựa vào thông tin có trong hình dưới đây, em hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn của tủy thức.So sánh với quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng đế giày,em thấy có điểm nào khác? Lời giảia)...
Quan sát hình sau, hãy kể tên các cơ quan tiêu hoá của người. Điền vào bảng dưới đây quá trình tiêu hoá thức ăn trong các cơ quan tiêu hoá của người.Lời giải:STTBộ phậnTiêu hoá cơ họcTiêu hoá hoá...
Quan sát hình và điền các đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng tiêu hoá thức ăn của ống tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật vào các cột tương ứng ở bảng sau: STT    Tên...
Quan sát hình sau, hãy mô tả quá trinh trao đổi khí ở giun đất và côn trùng. Lời giải:- Sự trao đổi khí ở giun đất được thực hiện trực tiếp qua bề mặt cơ thể.- Ở côn trùng,...
Cho bảng số liệu về trao đổi khí ở phổi người trưởng thành:KhíÁp suất từng phần tính bằng milimet thuỷ ngân (mmHg)Không khíKhông khí trong phế nangMáu tĩnh mạch trong các mạch đi tới phế nangMáu động mạch trong các...
Dựa vào hình dưới đây, so sánh sự khác nhau giữa. Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở.Lời...
Dựa vào hình dưới đây, phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hộ tuần hoàn kép.Mô tả đường đi của máu trong mỗi hệ tuần hoàn (bắt đầu từ tim).Lời giải: 1. Phân biệt hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần...
Sử dụng sơ đồ dưới đây để giải thích cơ chế cân bằng huyết áp của cơ thể.Khi huyết áp tăng cao thì thụ quan áp lực trên mạch máu (trên xoang động mạch cảnh và gốc cung động mạch...