CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 34


Ghi chú thích và giải thích hình vẽ dưới đây:Lời giải:1. Thức ăn từ môi trường ngoài, không bào tiêu hóa bao bọc lấy thức ăn.2. Thức ăn được lấy, đưa vào cơ thể theo hình thức nhập bào, màng...
Dựa vào hình dưới đây để giải thích sự tiêu hóa thức ăn khác nhau ở giun đất và thủy tức.Lời giải:Nội dungGiun đấtTủy thứcCơ quan-gồm 2 lỗ(miệng, hậu môn)- hệ tiêu hóa gồm ống tiêu hóa và tuyến tiêu...
Ghi chú hình dưới đây:Lời giải:1. Thực quản2. Dạ cỏ3. Dạ tổ ong4. Dạ lá sách5. Dạ múi khế6. Môn vị
Vẽ sơ đồ và giải thích hô hấp kép ở chim.Trả lời: Quá trình hô hấp kép ở chim.Phổi chim có cấu tạo đặc biệt có thêm 9 túi khí sau khi không khí được hấp thụ một lần ở phổi...
Dựa vào hình dưới đây nêu hướng tiến hoá của hộ tuần hoàn ờ các ngành, lớp động vật. Trả lờiChiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn:+ Từ chưa có hệ tuần hoàn → có hệ tuần hoàn →...
Phân tích sơ đồ về chu kì hoạt động của tim dưới đây, giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi. Trả lời*Chu kì hoạt động của tim: Mỗi nhịp tim thì kéo dài trong...
a) Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của thận.b) Trình bày vai trò của gan trong sự điều hoà glucôzơ và prôtêin huyết tương.c) Sự điều chỉnh pH của nội môi được thực hiện như thế...
Hãy đánh dấu cộng trong bảng ở các vị trí xảy ra sự lọc, tái hấp thụ và tiết trong thận động vật có vú (có thể có các trả lời đúng cho một quá trình).Quá trìnhTiểu thể thậnÔng lượn...
Một số tuyến nội tiết được đánh số trong hình phía dưới. Một số khẳng định về chức năng liên quan đến các tuyến nội tiết này được cho ở trong bảng phía dưới. Hãy ghép tuyến nội tiết trên...