CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI TRANG 5


Trong điều kiện đồng ruộng, tổng chiều dài hệ rễ của một cây ngô không kể lông hút là 500 - 700 m. Trên \(1mm^2\) rễ cây ngô có tới 420 lông hút (chiều dài bình quân mỗi lông hút...
Theo một nghiên cứu của Kixenbec ở cây ngô:- Số lượng khí khổng trên \(1cm^2\) biểu bì dưới là 7684, còn trên \(1cm^2\) biểu bì trên là 9300.- Tổng diện tích là trung bình (cả hai mặt lá) ở 1...
Quan sát hình dưới đây, cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ? Mô tả mỗi con đường. Hãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai Caspari. Lời giải a) Nước...
Năm 1859, Garô (Gareau) đã thiết kế một dụng cụ đo được lượng hơi nước thoát ra qua hai mặt lá. Sử dụng dụng cụ đó, ông đã đo được lượng hơi nước thoát ra qua hai mặt lá như...
Sơ đồ dưới đây minh họa nguồn nitơ cung cấp cho câya) Hãy phân tích sơ đồ. Mô tả quá trình biến đổi nitơ trong cây.b) Trên cơ sở đó cho biết thế nào là bón phân hợp lí cho...
Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4và CAM. Em rút ra nhận xét gì?Đặc điểmC3C4CAM1. Hình thái, giải phẫu   2. Cường độ quang hợp   3. Điểm bù CO2   4....
Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4Lời giải:Nhóm thực vật \(C_4\) bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu......
Bằng hình vẽ, hãy mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, nồng độ CO2 tới quang hợp của thực vậtLời giải:
Bằng hình vẽ, hãy mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ \(CO_2\) tới hô hấp của thực vật.Lời giải: