CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 19


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1. Thế nước của cơ quan nào trong cây là thấp nhất?A. Các lông hút ở rễ.                    B. Các mạch gỗ...
5. Ở nốt sần của cây họ Đậu, các vi khuẩn cố định nitơ lấy ở cây chủA. ôxi                             B. cacbohiđrat.          ...
11. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng \(CO_2\) trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở câyA. lúa mì.                            ...
18. Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình CanvinA. năng lượng ánh sáng.                              B. \(H_2O\).C. \(CO_2\).            ...