Cụm danh từ


I. Cụm danh từ là gì?1. Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ...
Lời giải chi tiếtI. CỤM DANH TỪ LÀ GÌ?1. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho nhưng từ nào?Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một...