Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào?


    Hướng dẫn: Học sinh tự làm

    Hướng dẫn: Học sinh tự làm