Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?


  Đề bàiCuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 77, 78 để trả lời. Lời giải chi tiết*Những chuyển biến...

  Đề bài

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtCuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 77, 78 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  *Những chuyển biến mới về kinh tế:

  – Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân lực sản xuất, song rất hạn chế.

  – Kinh tế Việt Nam vẫn mất cân đối, sự chuyển biến chỉ mang tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến vẫn lạc hậu.

  – Đông Dương là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.

  *Những chuyển biến mới về xã hội:

  Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp và tay sai.

  Giai cấp nông dân:

  + Bị đế quốc, phong kiến chiếm đoạt ruộng đất, phá sản không lối thoát.

  + Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc phong kiến tay sai gay gắt. 

  + Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.

  Giai cấp công nhân: 

  + Ngày càng phát triển, đến 1929 có trên 22 vạn người, bị tư sản áp bức bóc lột gắn bó với nông dân có truyền thông yêu nước.

  + Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, trở thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến.

  – Giai cấp tiểu tư sản: 

  + Phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống Pháp và tay sai.

  + Bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy cảm với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

  Tư sản:  bị phân hóa thành hai bộ phận:

  + Tư sản mại bản: quyền lợi gắn chặt với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với chúng.

  + Tư sản dân tộc: kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.