Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?


  Đề bàiCuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtÝ nghĩa cuộc kháng chiến chống...

  Đề bài

  Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtCuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73, suy luận để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ:

  – Thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không cam chịu sống dưới ách đô hộ của nhân dân ta.

  – Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

  – Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.