Đặc điểm loại hình của tiếng Việt


I. LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ- Loại hình là một tập hợp những sự vật, hiện tượng cùng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó, ví dụ như: loại hình nghệ thuật, loại hình báo chí, loại hình ngôn...