Dân số già dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế – xã hội?