Dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì về mặt kinh tế – xã hội?