Danh từ


I. Đặc điểm của danh từ:1. Hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in đậm dưới đây:- Danh từ: con trâu hoặc trâu.2. Xung quanh danh từ trong cụm danh từ trên có: ba, ấy, (con).3. Tìm thêm...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM CỦA DANH TỪ1. Dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in đậm dưới đây.Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Đặc điểm của danh từ.a) Hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in đậm dưới đây:Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực,...