Danh từ (tiếp theo)


I. Danh từ chung và danh từ riêng:1. Hãy điền các danh từ vào bảng phân loại: Danh từ chungVua, tráng sĩ, làng, xã, huyện, công ơn, đền thờ. Danh từ riêngPhù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội....
Lời giải chi tiếtI. DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG1. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy điền các danh từ ở câu trên vào bảng phân loại:Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong là...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Danh từ chung và danh từ riênga) Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ...