Đất nước – Nguyễn Đình Thi


Câu 1:a. Bố cục bài thơ gồm 2 phần.- Phần 1: Từ đầu đến câu "Những buổi ngày xưa vọng nói về".   + Ý chính: Hình ảnh đất nước vươn dậy từ trong máu lửa, đau thương.- Phần 2: Đoạn còn...