Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm


Câu 1: Có thể chia đoạn trích thành 2 phần:Phần 1(Từ đầu đến "Làm nên Đất Nước muôn đời"): đoạn này nói về vẻ đẹp của đất nước được tác giả so sánh và đánh giá trên nhiều phương diện:...