Đề III trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Câu 1. (8 điểm) Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15.a)Tính diện tích tam giác ABC;b)Tính cosB, góc B nhọn hay tù?c)Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác;d)Tính độ dài trung tuyến \({m_b}\)Gợi ý làm bàia) Dùng công...

  Câu 1. (8 điểm) Cho tam giác ABC có a = 13, b = 14, c = 15.

  a)Tính diện tích tam giác ABC;

  b)Tính cosB, góc B nhọn hay tù?

  c)Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác;

  d)Tính độ dài trung tuyến \({m_b}\)

  Gợi ý làm bài

  a) Dùng công thức Hê – rông để tính diện tích tam giác ABC, ta có

  \(p = {1 \over 2}(13 + 14 + 15) = 21\)

  \(\eqalign{
  & S = \sqrt {p(p – a)(p – b)(p – c)} \cr
  & = \sqrt {21(21 – 13)(21 – 14)(21 – 15)} = 84 \cr} \)

  b) \(\cos B = {{{a^2} + {c^2} – {b^2}} \over {2ac}} = {{{{13}^2} + {{15}^2} – {{14}^2}} \over {2.13.15}} = {{33} \over {65}}\)

  cosB > 0 nên góc B nhọn.

  c) Ta có \(S = {{abc} \over {4R}} =  > R = {{abc} \over {4S}} = {{13.14.15} \over {4.84}} = {{65} \over 8}\)

  Ta có: \(S = p.r =  > r = {S \over p} = {{84} \over {21}} = 4\)

  d) \(m_b^2 = {{2({a^2} + {c^2}) – {b^2}} \over 4} = {{2({{13}^2} + {{15}^2}) – {{14}^2}} \over 4} = 148\)

  Vậy \({m_b} = \sqrt {148}  = 2\sqrt {37} \)

  Câu 2. (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-1;2), B(2;0), C(-3;1). Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

  Gợi ý làm bài

  I(x;y) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  IA = IB \hfill \cr
  IA = IC \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  I{A^2} = I{B^2} \hfill \cr
  I{A^2} = I{C^2} \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {(x + 1)^2} + {(y – 2)^2} = {(x – 2)^2} + {y^2} \hfill \cr
  {(x + 1)^2} + {(y – 2)^2} = {(x + 3)^2} + {(y – 1)^2} \hfill \cr} \right. \cr} \)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  6x – 4y = – 1 \hfill \cr
  4x + 2y = – 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = – {{11} \over {14}} \hfill \cr
  y = – {{13} \over {14}} \hfill \cr} \right.\)

  Vậy \(I\left( { – {{11} \over {14}}; – {{13} \over {14}}} \right)\)