Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 – Vật lí 12


Đề bài(Mỗi câu 0,33 điểm)Câu 1: Câu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa?A.Dao động có li độ biến thiên theo định luật dang sin (cosin) với thời gian gọi là dao động điều hòa.B.Lực...
Đề bàiCâu 1: (3 điểm)a) (1,5 điểm) Nếu các định nghĩa của: dao động, dao động tuần hoàn, dao động cưỡng bức, dao động điều hòa.b) (1,5 điểm) Nếu các định nghĩa của: li độ, biên độ, chu kì, tần...