ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 làKhôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh.Công nghiệp...
Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?Hướng dẫn làm bài:Tới năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% (kế...
Hãy cho biết đường lối mới mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra với trọng tâm là gì và nhằm mục tiêu ra sao? sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã...
Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.Hướng dẫn làm bài:- Hoàn cảnh ra đời:+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất...