Đề kiểm tra 1 tiết học kì I – Vật lý 11


Đề bàiCâu 1: Câu phát biểu nào sau đây là đúng?A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.B. Các điện tích luôn luôn đẩy nhau.C. Khi ở gần thì các điện tích đẩy nhau, khi ở xa thì các...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Phát biểu và viết biểu thức định luật Cu- lông?Câu 2 (3 điểm): Hai điện tích điểm \({q_1}\, = \,2\,\mu C\) và \({q_2}\, = \, - 8\,\mu C\) đặt cố định tại hai điểm tương...