Đề kiểm tra 1 tiết học kì II – Vật lí 12


Đề bài(Mỗi câu 0,33 điểm)Câu 1: Trong mạch dao động điện từ tự do LC, khi đề cập về năng lượng dao động, phát biểu nào sau đây không đúng?A.Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên...
Đề bàiCâu 1: a)(1 điểm) Khảo sát sự biến thiên của điện tích trên hai bản tụ điện và sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch dao động.b)(1 điểm) Khảo sát năng lượng điện từ trong mạch...