Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 12


Đề bàiCâu 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?A. Este đơn chức là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức \( - COO - \) liên kết với hai gốc hiđrocacbon.B. Khi thay thế nhóm OH trong...
Đề bàiCâu 1. Cho các phát biểu sau:a) Axit béo có mạch cacbon không phân nhánh, đơn chức, số cacbon là số chẵn.b) Lipit là tên gọi chung của các loại chất hữu cơ như: chất béo, sáp, steroit, photpholipit.c)...
Đề bàiCâu 1. Thành phần chính của xà phòng thơm dạng bánh thông dụng làA. hương liệu tạo mùi thơm.B. natri panmitat hoặc natri stearat.C. chất tạo bọt và phẩm màu.D. chất diệt khuẩn, chất tăng độ cứng và chất...