Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 8


Đề bàiCâu 1. Nước muối thuộc loại:A. Đơn chất.                         .                   B. Hợp chất.C. Nguyên tố hoá học.                               D. Hồn hợp.Câu 2. Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Nguyên tử X nặng 5,312.10-23 gam, đó là nguyên tử của nguyên tố hoá học nào sau đây?A. O: 16 đvC                                              B. Fe: 56 đvC.C. S: 32 đvC                                              D. P: 31 đvC.Câu 2....
Đề bàiPhần trắc nghiệm (8 điểm)Câu 1. Trong các từ in nghiêng trong các câu sau:a) Gạo chứa nhiều tinh bột nhất khoảng 80%, mì chứa khoảng 70%, khoai và các loại củ khác chứa ít tinh bột hơn.b) Đường glucozơ...
Đề bàiPhần trắc nghiệm (7 điếm)Câu 1. Một nguyên tố hoá học được đặc trưng bởiA. khối lượng nguyên tử.                                     B. số electron ở lớp ngoài cùng.C. tổng số hạt proton và nơtron. D. số proton trong hạt nhân.Câu 2. Điền trạng...