Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 9


Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa các chất sau:a)Khí CO2 với dung dịch NaOH.b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện).Câu 2 (3 điểm): Làm thế nào để biết trong...
Đề bàiCâu 1 (4 điểm): Có bao nhiêu loại oxit?Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ.Câu 2 (3  điểm): Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính...
Đề bàiCâu 1 (3 điểm): Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.Câu 2 (3 điểm): Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.Câu 3 (4 điểm): Cho 31 gam Na2O vào 500 gam...
Đề bàiCâu 1 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng với H2O các chất sau: K2O, CO2.Câu 2 (4 điểm): Trộn 130ml dung dịch có chứa 4, 16 gam BaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 3, 4 gam...
Đề bàiCâu 1: (1 điểm) Trong các oxit sau oxit nào là oxit bazo?A.SO2                        B. CuO                       C. Al2O3                     D. COCâu 2:...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Có các oxit: SO3, CO2, CaO, CuO, Na2O, SO2. Những oxit có thể diều chế bằng phản ứng phân hủy là:A.CO2, CaO, CuO, SO2.                   B. SO3, CO2, CaO, CuO, Na2O.C. SO3, CaO, Na2O, SO2.                  D. SO3, CO2,...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Để nhân biết các dung dịch: NaCl, HCl, H2SO4 đựng trong các bình riêng rẽ mất nhãn, người ta có thể dùng:A.BaCl2                           ...
Đề bàiCâu 1 (1 điểm): Trong phòng thí nghiệm bình đựng Na2O thường xuất hiện chất rắn xốp phủ ngoài. Hiện tượng đó xảy ra là do trong không khí có:A. khí CO2.               ...