Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1- Sinh học 8


Đề bàiCâu 1. (5 điểm)Hệ thần kinh gồm những cơ quan nào? Chức năng của hệ thần kinh là gì?Câu 2. (5 điểm)Quan sát hình 2.2 SGK và cho biết các khoang cơ thể có cấu tạo như thế nào?Lời...
Đề bàiCâu 1.(5 điểm)Tế bào có cấu tạo chung như thế nào?Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Tế bào là?A. Đơn vị cấu tạo của cơ thể.B. Đơn vị khối lượng của cơ thể.C. Đơn...
Đề bàiCâu 1.(2,5 điểm) Mô là gì?Câu 2.(7,5 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Mô liên kết gồm      A. Các tế bào liên kết rải rác trong chất nền, có chức năng tạo ra bộ khung cơ...
Đề bàiCâu 1. (5 điểm) Phân biệt phản xạ và cung phản xạ.Câu 2.(2 điểm)Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:1. Cung phản xạ có đặc điểmA. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ...